გადაუდებელი “კოვიდ-19” PCR ტესტი

„სინევო“ გთავაზობთ “კოვიდ-19” PCR ტესტირების სრულ სერვისს , როგორც ლაბორატორიულ ცენტრებში, ასევე თქვენს მისამართზე.

ურგენტული (გადაუდებელი) “კოვიდ-19” PCR ტესტი : ნიმუშის აღება ხდება 12:00 საათამდე (თბილისი).

პასუხი: იმავე დღეს ელ ფოსტაზე, არაუგვიანეს 17:00 საათისა (თბილისი).

ფასი :150ლარი

ბინაზე მომსახურებით : 165ლარი

ამობეჭდილი ,ბეჭდიანი და ორენოვანი #კოვიდ-19PCRტესტის პასუხის მიტანის სერვისი სასურველ მისამართზე (თბილისი). ფასი:20 ლარი

 

“Synevo” offers a full service of “Covid-19” PCR testing, both in laboratory centers and at your address. 

Urgent “Covid-19” PCR test: sampling before 12:00 (Tbilisi).

Report: On the same day by e-mail, no later than 17:00 (Tbilisi).

Price: 150 GEL

with home service : 165 GEL

Printed and bilingual “Covid-19” PCR test report delivery service to the desired address (Tbilisi). Price: 20 GEL

 

«Синево» предлагает полный комплекс услуг по “Ковид-19” ПЦР тестированию, как в лабораторных центрах, так и по вашему адресу.

Ургентный  (Неотложный) “Ковид-19” ПЦР тест: забор образцов проводится до 12:00 (Тбилиси).

Ответ: В тот же день по электронной почте, не позднее 17:00 (Тбилиси).

Цена: 150 лари

Сервис по вашему адресу:165 лари

Сервис доставки распечатанного и двуязычного ответа  “Ковид-19” ПЦР теста по желаемому адресу (Тбилиси). Цена: 20 лари

 

 

Scroll Up